Angol nyelvi percek 5. RÉSZ

  1. Az Egyszerű Jelen Idő (The Present Simple Tense):

 

Az Egyszerű Jelen Idő képzése:

 

ÁLLÍTÓ                                                                       TAGADÓ

I

We

You

They

 

do not

(don’t)

 

 

do …

live …

work …

eat …

He

She

It

 

does not

(doesn’t)

 

I

You

We They

do …

live …

work …

eat …

He

She

It

does …

lives …

works …

eats …

 

KÉRDŐ                                                                       RÖVID VÁLASZ

Yes, I/ we/ you/ they do.
No, I/ we/ you/ they don’t. (do not)
Yes, he/ she/ it does.
No, he/ she/ it doesn’t. (does not)

 

 

Do

 

I

we

you

they

 

 

do …?

live …?

 

Does

 

he

she

it

work …?

eat …?

 

Az Egyszerű Jelen Idő használata:

 

Az alanyra általában jellemző cselekvés/ek kifejezésére:

 

Women love him because he is smart and handsome. His huge bank account doesn’t matter at all. Imádják a nők, mert okos is és csinos is. A hatalmas bankszámlája nem is számít.
He works in a garden, which often looks like a jungle. Egy kertben dolgozik, ami gyakran úgy néz ki, mint egy dzsungel.
Tourists don’t need a map in Egyházaskeszi. A turistáknak nincs szükségük térképre Egyházaskeszin.

 

Szokásos, ismétlődő cselekvés/ek kifejezésére a jelenben:

 

His servant often has a black eye because he has to wake him up every morning. A szolgájának gyakran van monoklija, mert neki kell őt minden nap felébresztenie.
At lunch she always eats her cake without whipped cream to lose weight. Ebédkor mindig tejszín nélkül eszi a tortát, hogy lefogyjon.
Three times a decade he buys her a bunch of roses. Évtizedenként háromszor vesz neki egy csokor rózsát.

 

Az reménybeli angol beszélő általában az alábbi pontokon bizonytalanodik el az Egyszerű Jelen Idővel kapcsolatban:

 

h Nehezen szoktatok megbirkózni a ‘szokott’ ige fordításával, ha az a magyarban egy jelenben zajló, rendszeres cselekvést fejez ki. Ezeket a mondatokat egyszerű jelen idővel fordítsd angolra (nem a used to szerkezettel!). Nyomatékképpen kérdő mondatban az ‘ever’ szócskát (= valaha is), tagadóban pedig a ’never’ (= soha) határozószót használhatod.

 

Do you ever think of me when you hug your husband? Szoktál rám gondolni, mikor megöleled a férjed?
I never kiss anyone but my husband, but considering the circumstances… Nem szoktam senkit megcsókolni a férjemen kívül, de figyelembe véve az adott körülményeket…

 

h Ha a jelen idejű magyar mondatunkban a következő időhatározók közül szerepel valamelyik, akkor szinte biztos, hogy ezt az igeidőt kell használnunk. Az igeidőre jellemző időhatározók tehát:

 

  • always (mindig), never (soha), sometimes (néha), often (gyakran), ever (‘valaha’ kérdésben), usually (rendszerint), generally (általában). Ezek helye a mondatban leggyakrabban a segédige után, annak hiányában az alany után van. Erre fent számtalan példát láthattál már (monokli és tejszínhab).

 

Does she really often read War and Peace? Tényleg gyakran olvassa a Háború és békét?
My wife is generally at home when I fall asleep. A feleségem általában otthon van, amikor elalszom.

 

  • every morning / day / week (minden reggel / nap / héten stb), once / twice / three times etc. a day / a week / a month etc. (egyszer / kétszer / háromszor egy nap / héten / hónapban, stb.), in the mornings / afternoons / evenings (reggelente, délutánonként / esténként), On Mondays / Tuesdays / Wednesdays, etc (hétfőnként / keddenként / szerdánként, stb.). Ezek helye a mondat végén van, de ki is emelheted őket a mondat elejére. Erre is láthattál már jó sok példát (rózsavásárló gentleman)

 

Does she really read War and Peace every evening? Tényleg minden este a Háború és békét olvassa?
Every Wednesday his wife sleeps at home. / His wife sleeps at home every Wednesday. Minden szerdán otthon alszik a felesége.
On Mondays our neighbour invites a rock band over. Hétfőnként a szomszédunk mindig meghív egy rock zenekart.

 

h Menetrendszerű, hivatalos cselekvés/ek kifejezése a jövőben:

 

Ide tartozik például a vonat / busz stb. indulásának, érkezésének, vagy előadások kezdetének, végének megjelölése.

 

The last train leaves at 10 p.m. Az utolsó busz 10-kor megy.
The performance doesn’t start before 8. 8 előtt nem kezdődik el az előadás.

 

h A jövőben bekövetkező cselekvés kifejezésére időhatározói mellékmondatban:

 

Ilyen időhatározói mellékmondat kezdődhet a ’when’ (amikor), ’while / as long as’ (mialatt, amíg), ’till / until’ (ameddig, amely időpontig), ’after’ (miután), ’before’ (mielőtt), ’as soon as’ (amint) ’by the time’ (mire) stb. szavakkal.

 

When she falls asleep I’ll start playing the drum. Amikor majd elalszik, én elkezdek dobolni.
Until/Till she wakes up we will have to tiptoe up and down the stairs. Amíg fel nem ébred, lábujjhegyen kell járnunk fel és alá a lépcsőn.A

 

Tipp: érdemes a leckékben megjelenő mondatfordításokat úgy gyakorolni, hogy a magyar verziót letakarjuk és megpróbáljuk magunkban angolra fordítani a mondatokat.


Életünk képekben

Kövess minket Instagrammon is!

Akik minket választottak

Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is partnereink között tudhatjuk!