ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ INSEDO KFT. TOBORZÁSI TEVÉKENYSÉGÉHEZ

 

1. Az Adatkezelés ismertetése 

Az  INSEDO Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 7.; a továbbiakban: Adatkezelő) a saját munkaerő-toborzási és – kiválasztási tevékenysége céljából adatbázist működtet, mely adatbázisban rögzítik többek között mindazon jelentkezők személyes adatait, akik a karrier@insedo.hu e-mail címen keresztül nyújtják be jelentkezésüket az Adatkezelő által meghirdetett konkrét állásra, vagy konkrét álláshirdetés nélkül, a jövőben megnyíló állásokra (a továbbiakban:  Jelentkezési Rendszer). A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) ismerteti azokat a feltételeket, melyekkel összhangban a jelentkezők (a továbbiakban: Jelentkező vagy Ön) személyes adatai a Jelentkezési Rendszerben gyűjtésre, tárolásra és felhasználásra kerülnek. Kérjük, figyelmesen olvassa át az alábbi feltételeket.

 

A Jelentkezési Rendszerben végzett adatkezelési tevékenységeket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban végezzük.

 

2. Adatkezelők

A Jelentkezési Rendszerben az Ön által, vagy a kiválasztás során Önre vonatkozóan rögzített adatok tekintetében adatkezelő az Insedo Oktatási és Szolgáltató Kft.

 

Elérhetőségek:

 

Cégnév:              INSEDO Oktatási és Szolgáltató Kft.

Székhely:            8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 7.

Engedély szám: E/2020/000259

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001363

Képviselő:          Horváth Miklós

 

3. Személyes adatok

A Jelentkezők meghirdetett konkrét állásokra történő pályázatuk benyújtásával (“Jelentkezés”) kerülhetnek be a Jelentkezési Rendszerbe.

A Jelentkezési Rendszer tartalmazza az Ön által megadott személyes adatokat, továbbá azokat, amelyeket a kiválasztás során az Adatkezelő rendel a Jelentkező mellé. és azokat, amelyeket a Jelentkezési Rendszer automatikusan generál az Ön fiókjához.

 

3.1. Ön által megadott adatok

Az Ön által megadott, és ennek következtében kezelt személyes adatok a következők lehetnek: önéletrajz és az abban szereplő adatok, motivációs levél (amennyiben benyújtásra került), név, e-mail cím, telefonszám, megpályázott pozíció, születési idő, nem, elvárt fizetés és egyéb igény, végzettség területe, szintje, neve, beszélt nyelv típusa, szintje, munkatapasztalat területe, pozíció szintje, évek száma, ideális munkaterület neve, pozíció szintje, helye, kompetenciái.

Tájékoztatjuk, hogy Ön felelősséggel tartozik azért, hogy az Ön által megadott, vagy az álláspályázatában Önre vonatkozó valamennyi információ valós legyen. 

 

3.2. Adatkezelő által az Ön jelentkezéséhez rendelt adatok

Az Ön által a Jelentkezési Rendszerbe megküldött személyes adatokon túlmenően további adatok rendelhetőek: a kiválasztási folyamat során közölt vagy átadott további adatok, a kiválasztási folyamat eredményei, értékelései. 

 

3.3. Jelentkezési Rendszer által az Ön fiókjához rendelt adatok

Jelentkezési Rendszer az alábbi adatokat rendeli az Ön fiókjához: e-mail küldés időpontja, jelentkezés dátuma/frissítés dátuma.  

 

4. Az adatkezelés célja

A Jelentkezési Rendszerben rögzített személyes adatok kezelésének célja a konkrét állásra vonatkozó kiválasztási eljárásban való részvétel, ebből a célból kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. 

 

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint megadott hozzájárulása. A személyes adatai megadásával Ön kifejezetten és önkéntes módon hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a konkrét álláshirdetéssel kapcsolatos kiválasztási folyamatban való részvétel érdekében, valamint a jövőben megnyíló, az Ön képzettségének és tapasztalatainak megfelelő, álláslehetőségekkel megkeressék, valamint a kiválasztási folyamat során a Tájékoztatóban foglaltak szerint az Ön adatait kezeljék. 

 

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. Konkrét álláshirdetésre történő jelentkezés

Amennyiben konkrét álláshirdetésre adja be a jelentkezését, az adott kiválasztási folyamat lezárultáig kezeljük adatait. A kiválasztási folyamat akkor minősül lezártnek, ha az adott pozíció betöltésre kerül és az adott pozíciót betöltő személy próbaideje eredményesen eltelik.

 

6.2. Adattörlés

Természetesen Önnek bármikor lehetősége van az adatkezelés időtartama alatt adatai törlését kérni. Az Ön alkalmazása esetén a pályázatával és kiválasztással kapcsolatos személyes adatait a munkáltatónál irányadó adatvédelmi tájékoztató szerint kezeli tovább az Adatkezelő.

 

7. Adatfeldolgozó

Az Adatbázisba való jelentkezés esetenként Google Forms-on keresztül történik, ennek megfelelően Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)

 

8. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és a vonatkozó nemzeti jogszabályok adatbiztonságra vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

 

A Jelentkezési Rendszerben az adott jelölt adataihoz való hozzáférés korlátozott, azokhoz kizárólag a HR illetékes kollégái, valamint a kiválasztásban résztvevő kollégák férhetnek hozzá, a kiválasztásban szükséges mértékben. 

 

9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Ha az Adatkezelő személyes adatot kezel Önről, Ön az alábbi jogosultságokkal rendelkezik:

 • Hozzáférési jog
 • Információhoz való jog
 • Helyesbítéshez való jog
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 • A hozzájárulás visszavonásának joga
 • Jogorvoslathoz való jog

 

9.1. Hozzáféréshez és információhoz való jog

Az Ön kérésére a Jelentkezési Rendszerben tárolt személyes adatairól, azok kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról, címzettjeiről, az adatokra vonatkozó esetleges incidensekről, az érintetti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról; a személyes adatok forrásáról, az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profil alkotásról Önt tájékoztatjuk. Amennyiben az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli adattovábbítás történik, Ön tájékoztatást kap az adattovábbítás tekintetében nyújtott megfelelő biztosítékokról. Ezekkel az információkkal kapcsolatban Ön a 8.8. pontban meghatározott elérhetőségek bármelyikén kérhet további tájékoztatást. Adatkezelő a személyes adatkezelésre vonatkozó írásbeli információt a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül ad.

 

9.2. Helyesbítéshez való jog

Ön bármikor kérheti a Jelentkezési Rendszerben kezelt személyes adatainak helyesbítését, és azon adatok frissítését, amelyek az Ön részéről kerültek megadásra (3.1. pont). Az Adatkezelő által kezelt személyes adataiban történt változásokról kérjük, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 5 napon belül e-mail útján értesítse az Adatkezelőt. Az értesítés elmulasztása vagy a kései értesítés miatt keletkezett Adatkezelőnél bekövetkezett károkért Önt felelősség terheli.

 

9.3. Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat az GDPR. 17. cikkében meghatározott esetekben a karrier@insedo.hu elérhetőségre küldött e-mailben. 

 

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 • Az adatkezelés jogellenes, 
 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

 

9.5.  Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, a Jelentkezési Rendszerben kezelt adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

9.6. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását, mivel az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapul, azonban ez nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző és a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulást a 8.8. pontban megadott postai vagy e -mail címekre küldött nyilatkozattal tudja visszavonni.

 

9.7. Jogorvoslathoz való jog

A Jelentkezési Rendszerben rögzített személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefonszám: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetőleg a GDPR. szabályai szerint bírósághoz fordulhat. Részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR III. és VIII. fejezetei  tartalmazzák.

 

9.8. Kapcsolat

A fenti jogok gyakorlása kapcsán az alábbi elérhetőségek útján léphet kapcsolatba velünk:

 • E-mail: karrier@insedo.hu
 • Cím: 8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 7., a levelet kérjük címezze az Insedo Kft. részére. 

 

 

A jelen Tájékoztató közzétételének napja és érvényességének kezdete:

2023. október 20.