Az INSEDO Kft. az Európai Parlament és a Tanácsnak (EU) (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletének  (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR) 12. Cikk (1) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja Önt az INSEDO Kft. által meghirdetett gyakorlati oktatói felhívással összefüggésben megadott személyes adatainak kezelésről.

1. Adatkezelő neve és elérhetősége

A Jelentkezési Rendszerben az Ön által, vagy a kiválasztás során Önre vonatkozóan rögzített adatok tekintetében adatkezelő az Insedo Oktatási és Szolgáltató Kft.

Elérhetőségek:

Cégnév: INSEDO Oktatási és Szolgáltató Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 6. II. emelet

Weboldal: www.insedo.hu

Email: karrier@insedo.hu

Adatvédelmi kapcsolattartási cím: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 6. II. emelet

A továbbiakban: „INSEDO” vagy „Adatkezelő

2. Az Adatkezelés ismertetése 

Az INSEDO oktatást kiegészítő tevékenység, képzés megszervezése, képzés lebonyolításának támogatása céljából szakértői adatbázist (“Adatbázis”) működtet, mely Adatbázisban rögzíti többek között mindazon potenciális gyakorlati képzést oktatók személyes adatait, akik jelentkeznek Adatkezelő hirdetésére abból a célból, hogy az Adatbázisban szerepeljenek. A jelen Tájékoztató ismerteti azokat a feltételeket, melyekkel összhangban az oktatók (a továbbiakban: Oktató vagy Ön) személyes adatai az Adatbázisban gyűjtésre, tárolásra és felhasználásra kerülnek

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, az adatok megőrzésének időtartama

Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaMegőrzési idő
A jelentkezés során az Oktató által megadott személyes adatok, melyek lehetnek: önéletrajz és az abban szereplő adatok, név, e-mail cím, telefonszám, születési idő, nem,  végzettség területe, szintje, neve, beszélt nyelv típusa, szintje, munkatapasztalat területe, pozíció szintje, évek száma, ideális képzés  típusa, szintje, helye, kompetenciáiAz Adatbázisban rögzített személyes adatok kezelésének célja egy konkrét képzésre vonatkozó kiválasztási eljárásban való részvétel, ebből a célból kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint megadott hozzájárulása. A személyes adatai megadásával Ön kifejezetten és önkéntes módon hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő egy konkrét képzéssel kapcsolatos kiválasztási folyamatban való részvétel érdekében, valamint a jövőben megnyíló, az Ön képzettségének és tapasztalatainak megfelelő, oktatási lehetőséggel megkeressék, azokat a képzést végző képzési intézmények részére továbbítsák, valamint a kiválasztási folyamat során a Tájékoztatóban foglaltak szerint az Ön adatait kezeljék.Az Adatbázisban rögzített személyes adatokat Adatkezelő a jelentkezéstől számított 5 évig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig őrzi. Az 5 év elteltét követően a személyes adatok Adatkezelő által automatikusan törlésre kerülnek.
Kiválasztási folyamat során megadott, az oktatói tevékenység ellátásához szükséges szakmai képesítést igazoló dokumentumok.Kiválasztási eljárásban való részvétel, a szakmai kritériumoknak való megfelelés igazolásaAz adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint megadott hozzájárulása. A személyes adatai megadásával és a szakképzettséget igazoló dokumentumok bemutatásával Ön kifejezetten és önkéntes módon hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő meggyőződhessen a megfelelő szakképesítés meglétéről. sban rögzített személyes adatokat Adatkezelő a jelentkezéstől számított 5 évig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig őrzi. Az 5 év elteltét követően a személyes adatok Adatkezelő által automatikusan törlésre kerülnek.

4. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírások szerint, saját szerverén, jelszóval ellátva  védi a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, így megfelelő intézkedésekkel véd a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen, ezen belül a személyes adatokat tartalmazó Adatbázishoz kizárólag azon munkatársainak engednek hozzáférést, akik az adatkezelési cél megvalósításában részt vesznek, illetve hibaelhárítással kapcsolatos munkakörük miatt erre szükségük van.

5. Adattovábbítás

Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint megadott Tekintettel arra, hogy az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő a vele jogviszonyban álló szakképzést folytató képző intézmények részére közvetítsen megfelelő szakképesítéssel rendelkező oktatókat, az adatkezelés céljával összhangban az Oktató kiválasztási eljárásban megadott személyes adatait az Adatkezelővel jogviszonyban álló képzőhelyek részére továbbítja, melyről az Oktatót tájékoztatja.

6. Adatfeldolgozó

Az Adatbázisba való jelentkezés Google Forms-on keresztül történik, ennek megfelelően Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

7. Érintetti jogok jelen adatkezelés vonatkozásában

7.1. A hozzáféréshez való jog

Ön a GDPR 15. cikke alapján bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az INSEDO kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az INSEDO megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az INSEDO jogosult az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

7.2. A helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke alapján az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa Adatkezelő számára.

7.3. A törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”)

A GDPR 17. cikke értelmében amennyiben Ön a személyes adatának törlését kéri, Adatkezelő azt indokolatlan késedelem nélkül törli:

A személyes adatok nem törölhetők, amennyiben az adatkezelés szükséges:

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti a GDPR 18. cikke alapján az alábbi esetekben:

7.5. Adathordozhatósághoz való jog

Ön a GDPR 20. cikke alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat a az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

7.6. Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az GDPR rendelkezéseit, Önnek jogában áll illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Továbbá a GDPR és az Info tv. szabályai szerint bírósághoz fordulhat. Részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR III. és VIII Fejezete, illetve Info tv. 14.-23. § rendelkezései tartalmazzák.

8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Adatkezeléseink során automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás nem történik.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és a vonatkozó nemzeti jogszabályok adatbiztonságra vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

A Jelentkezési Rendszerben az adott jelölt adataihoz való hozzáférés korlátozott, azokhoz kizárólag a HR illetékes kollégái, valamint a kiválasztásban résztvevő kollégák férhetnek hozzá, a kiválasztásban szükséges mértékben. 

9. Érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Ön bármely jogát gyakorolja és ezzel kapcsolatban Adatkezelőt  megkeresi, Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Amennyiben bármilyen jogát kívánja gyakorolni, vagy kérdése, észrevétele van, kérjük forduljon hozzánk a jelen Tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségeken!

A jelen Tájékoztató közzétételének napja és érvényességének kezdete:

2023. július 4.